Zásady zpracovávání osobních údajů

Prodávajícím – Provozovatelem portálu MCFARAO.EU je
OSVČ Filip Kamák (Neplátce DPH)
Okružní 1730/28, 792 01, Bruntál
IČO 10802266
Tel: +420 730 682 419
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Bruntál
(dále jako „provozovatel“ nebo „správce“)

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti osobních údajů.
1.2. Správcem shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 119/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny dále v tomto dokumentu.
1.3. Tyto zásady správce vydává, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
1.4. Údaje budou zpracovány na dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služby, není-li dále v těchto zásadách nebo obecně závazným právním předpisem stanoveno jinak. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce tyto údaje vymaže.
1.5. Správce neurčil pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím:
2.1.1. Herního serveru – při registraci uživatelského účtu
2.1.2. Při objednávání zboží/služeb
Konkrétní údaje (včetně způsobu získávání, účelu a doby uchování) jsou uvedeny dále v tomto dokumentu.

3. ZPRACOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
3.1. Údaje, které zpracováváme, když se hráči připojí na herní server
a) IP adresa
Účelem zpracování IP adresy je zajištění vyšší bezpečnosti uživatelského účtu (můžeme tak odhalit podezřelou aktivitu) a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, dále provádění analýz a statistik.
Doba uchování IP adresy je po dobu existence uživatelského účtu.
IP adresa je také zaznamenávána v logu herních serveru a ostatních služeb. Zde se jedná o součást technických údajů nezbytných pro fungování příslušné služby. V tomto případě je IP adresa zpracovávána pouze v případě diagnostiky chyb a řešení incidentů.
b) Herní jméno – přezdívka (identifikace hráče na serveru)
Účelem zpracování herního jména jsou herní statistiky ohledné hráčů, návštěvnost a analýzy.
Doba uchování herní přezdívky je po dobu existence uživatelského účtu (po zrušení účtu se nikde nebude zobrazovat, ale v logu zůstane, log slouží k případným identifikacím chyb nebo problémů).
3.1.1. Správce si vyhrazuje právo využít herní jméno pro účely reklamy na sociálních sítích. Herní jméno bude uvedeno na uveřejněné fotografii (PrintScreen obrazovky). Správce je povinen dotčené hráče o využití takové fotografie informovat a ti mají kdykoliv právo rozhodnout o jejím odstranění. 3.2. Údaje, které zpracováváme, při provedení objednávky
a) jméno, příjmení,
b) herní přezdívka,
c) email, adresa, město, PSČ, země,
d) telefon.
Účelem zpracování těchto údajů je řádné splnění závazku a identifikace kupujícího/objednatele. Uvedené údaje využívá rovněž platební brána GoPay pro provedení úhrady kupní ceny.

4. Poučení o právech subjektu údajů
V souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR máte právo:
a) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným správci (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním),
b) na přístup ke svým osobním údajům,
c) na opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budete domnívat, že osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné),
d) výmaz svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) na přenositelnost údajů (pouze v případě automatizovaného zpracování),
f) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení GDPR.
Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů cestou podání na správce.

5. Podmínky zabezpečení osobních údajů
5.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů.
5.2. Správce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které byly dostatečně poučeny o ochraně osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Využíváním služeb souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.
6.2. Správce si vyhrazuje právo tyto zásady změnit. Nové, resp. změněné podmínky budou nejpozději v okamžiku změny uveřejněny na jeho internetových stránkách.

V Bruntále dne 25.7.2021